Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Limesto

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Limesto prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.limesto.pl

Każda osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego Limesto jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem umieszczonym pod adresem www.limesto.pl i zaakceptować jego postanowienia.

§ 1.
[Słowniczek]

W następujący sposób zdefiniowano w Regulaminie poszczególne sformułowania:

 1.      Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu.
 2.      Sprzedawca: Limesto Owsiejew Bogdan ul. Pszeniczna 2P, 15-597 Białystok,  NIP 966-131-71-41, REGON: 389782981, prowadzący sprzedaż w ramach Sklepu Internetowego oraz świadczący inne usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3.      Sklep: prowadzony przez Sprzedawcę Sklep Internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.limesto.pl.
 4.      Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5.      Konsument: Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6.      Kupujący: Klient, Konsument.
 7.      Towar: rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8.      Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 9.      Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego składane Sprzedawcy określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10.   System: system teleinformatyczny tj. zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11.   Newsletter: usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom i Konsumentom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, w tym o nowościach i promocjach, na podany przez Kupującego adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną Jego zgodą.

§ 2.
[Zasady ogólne]

 1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2.      Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3.      Sprzedawca prowadzi w ramach Sklepu Internetowego sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
 4.      Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe, produkowane na zamówienie w kolorystyce wybranej przez klienta, zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5.      W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 6.      łącze internetowe o przepustowości 56.6k lub szybsze,
 7.      procesor 2.40GHz lub szybszy, wyposażony w 8 GB lub więcej pamięci operacyjnej RAM,
 8.      przeglądarka internetowa z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
 9.      minimalna rozdzielczość ekranu 1920x1080 pikseli.
 10.      Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 11.      Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.
 12.      Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zobowiązuje się do nierozsyłania spamu oraz nieprowadzenia na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 13.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 14.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów typograficznych. Kolorystyka przestawianych produktów na stronie internetowej może odbiegać od rzeczywistości z uwagi na ustawienia komputera Kupującego, jego karty graficznej, ustawienia monitora itp.
 15.   Kupujący może wyrazić zgodę na zamówienie Newslettera. Zamówienie Newslettera dokonywane jest poprzez podanie adresu e-mail w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Sklepu lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Zamówienie Newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Kupujący może zrezygnować z Newslettera w każdym czasie poprzez wysłanie informacji do Sprzedającego o rezygnacji z Newslettera. 

§ 3.
[Rejestracja]

 1.      W celu rejestracji Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Kupujący w procesie rejestracji powinien zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 2.      Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek zachowania zarówno loginu jak i hasła w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 3.      Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.
 4.      Po zarejestrowaniu się Kupującego w Sklepie Internetowym, każdorazowe jego logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5.      Kupującemu przysługuje prawo do żądania usunięcia założonego konta. W tym celu Kupujący powinien wysłać Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres: biuro@limesto.pl.

§ 4.
[Składanie Zamówień]

 1.      Informacje o Towarach dostępnych w ramach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2.      Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
 3.      zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
 4.      nie zawierają kosztów dostawy.
 5.      w momencie wyświetlenia podsumowania zamówienia do cen katalogowych doliczany jest koszt dostawy.
 6.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany ceny Towarów.
 7.      Promocje zamieszczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego nie podlegają łączeniu, o ile co innego nie wynika z treści oferty.
 8.      Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym Zamówieniem.
 9.      Kupujący składa Zamówienia poprzez System wykorzystywany w ramach Sklepu Internetowego.
 10.      Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 11.      W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien:
 12.      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 13.      wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję”;
 14.      wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru i gdzie Kupujący będzie miał możliwość pokwitowania odbioru towaru, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 15.      kliknąć przycisk ”Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 16.      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 17.       opłacić Zamówienie w określonym terminie.
 18.      Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres na który Towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 19.   Skuteczne złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem.
 20.   Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Kupującego w procesie rejestracji, zawierającej w swej treści potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Kupującego.
 21.   Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 22.   W razie potrzeby przesłania faktury papierowej należy zaznaczyć to przy składaniu zamówienia, wysyłając informację na adres mailowy: biuro@limesto.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Wyślij wiadomość”. Klient zobowiązany jest wówczas do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 23.   Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien wybrać taką opcję w ramach posiadanego konta w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym w ramach Sklepu Internetowego.
 24.   Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w wyniku wpłaty dokonanej przez Kupującego. Sprzedawca podaje rachunek bankowy, o którym mowa powyżej w treści wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11. Do momentu zaksięgowania całej należności na rachunku bankowym zamówiony Towar pozostaje własnością Sprzedającego.
 25.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku dostępności Towarów. Zastrzega sobie również możliwość zmiany terminu dostawy, bądź dostawy częściowej w skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta/Konsumenta z tytułu następstw związanych z opóźnieniem Towaru.
  1. imię i nazwisko/firma,
  2. adres zamieszkania/siedziby
  3. numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  4. numer zamówienia,
  5. adres korespondencyjny.

 § 5.
[Koszty i termin wysyłki]

 1.      Sprzedawca wysyła Towar zamówiony przez Kupującego pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2.      Zamówiony Towar standardowo wysyłany jest w terminie od 4 do 6 tygodni od daty zaksięgowania kwoty należnej za produkt po uprzednim potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Każdorazowo termin realizacji jest weryfikowany i podawany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 3.      Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4.      Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe lub bezpośrednio przez producenta oferowanego towaru.
 5.      Koszt wysyłek został określony w zakładce „Jak kupować?” i dotyczy dostaw na terytorium Polski. W przypadku zamówienia towaru poza terytorium Polski należy każdorazowo skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów dostawy.
 6.      O wysyłaniu Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient może otrzymać pocztą elektroniczną dane identyfikujące przesyłkę.
 7.      Przesyłka z Towarem dostarczona jest na koszt Kupującego, zgodnie z terminem podanym w ofercie sprzedaży Towaru zamieszczoną w ramach Sklepu Internetowego, który rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, tj. w dniu otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty przez Kupującego.
 8.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy bądź dostawy częściowej w skutek nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniami w dostawie.
 9.      W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo (jeśli pozwalają na to wymiary produktu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem) w jedną przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 10.   Zamówione towary dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Jako adres dostawy rozumiany jest adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia.
 11.   Przed dostawą Kupujący powinien upewnić się, że osoba uprawniona do odbioru Towaru znajduje się pod adresem wskazanym jako adres dostawy. Osoba wskazana w formularzu zamówienia ma obowiązek pokwitować odbiór Towaru. Sprzedawca nie zapewnia wyładunku Towaru z pojazdu i pozostałych czynności z nim związanych tj.: wniesienie, usunięcie opakowań, montaż.
 12.   Ryzyko przypadkowego zniszczenia, pogorszenia jako również ryzyko transportowe ponosi od momentu przekazania towaru spedytorowi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń w czasie transportu Kupujący ma obowiązek zaznaczyć ten fakt na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy należy ten fakt zgłosić Sprzedawcy drogą mailową w ciągu 1 dnia roboczego od daty dostawy.

§ 6.
[Płatności]

 1.      Obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia. Płatności dokonywane są na podstawie faktur proforma przesyłanych do Klienta drogą mailową w chwili złożenia zamówienia.
 2.      Kupujący uiszcza cenę sprzedaży Towaru poprzez dokonanie w ramach posiadanego przez niego rachunku bankowego dyspozycji przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 3.      Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
 4.      Klient ma prawo ustalić indywidualny termin płatności z upoważnionym do tego przedstawicielem Sklepu.

§ 7.
[Warunki reklamacji]

 1.      Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów.
 2.      Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres: biuro@limesto.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres ul.
 3.      Pszeniczna 2P, 15-597 Białystok lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 606 112 692  w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 18.00.
 4.      Konsument zawierający umowę ze Sprzedawcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Konsument zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 5.      W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, miejsce dostawy, dane kontaktowe oraz dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, data transakcji) wraz z opisem reklamacji zawierającym zdjęcia ukazujące usterki.
 6.      Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 7.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8.      Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 8.
[Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy]

 1.      Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2.      Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
 3.      od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Towaru),
 4.      od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia (jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach).
 5.      Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu Internetowego: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6.      Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres biuro@limesto.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7.      W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru na adres: ul. Pszeniczna 2P, 15-597 Białystok lub przekazania go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży pomniejszoną o koszt dostawy.
 8.      Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, jego cech lub funkcjonowania.
 9.      Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 10.      Zwrot dostarczanego Towaru jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 11.      Prawo zwrotu nie dotyczy Klientów. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, przez Klienta, z przyczyn leżących po jego stronie (pomyłka, niedopasowanie do potrzeb itp.) prosimy o kontakt z naszym biurem.

§ 9.
[Zwrot należności]

 1.      Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2.      odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8,
 3.      uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny.
 4.      W przypadku zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5.      Sprzedawca dokona zwrotu należności na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.

 § 10.
[Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych]

 1.      Administratorem  danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
 2.      Dane osobowe Kupujących, wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Kupującego.
 3.      Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w celu ich aktualizacji i weryfikacji w każdym czasie.
 4.      W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych osobowych poprzez edycję profilu konta.
 5.      Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: biuro@limesto.pl.
 6.      Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail do Klienta.
 7.      Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy.

§ 11.
[Zmiana Regulaminu]

 1.      Kupujący posiadający konto w Sklepie Internetowym jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2.      Zamówienie złożone przez Kupującego przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu będzie realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 § 12.
[Postanowienia końcowe]

 1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 2.      Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na tle niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

30.08.2021.

Załącznik 1: Pouczenie o odstąpieniu od umowy.pdf

Załącznik 2: Formularz odstąpienia od umowy.docx

Załącznik 3: Polityka prywatności-i-cookies.pdf


Wdrożenie sklepu: sklepy internetowe Częstochowa - INRESO.pl Copyright 2017 LIMESTO